Ochrana osobných údajov

v platnosti od 14. mája 2022

 Od 25. mája 2018 platia v EÚ jednotné pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov. V tomto dokumente vás podrobne informujeme o spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ’Nariadenie’) a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami (ďalej len ‘Zákon’).

 Predmetom tohto dokumentu je ochrana a bezpečnosť osobných údajov dotknutých osôb.

 Prevádzkovateľom, ktorý je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Vivion, s.r.o., IČO: 36 333 409, sídlo: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR, e-mail: vivion@vivion-zaclony.sk, zastúpená: Jana Huszárová (ďalej len ako ‘Prevádzkovateľ’ ‘My’ ‘Naša’). Prevádzkovateľ spracúva vami poskytnuté osobné údaje:

1)     v priestoroch prevádzky: Paulínska 20, 917 01 Trnava, SR (ďalej len ‘Prevádzka’)

2)     a/alebo na webovej stránke www.vivion-zaclony.sk (ďalej len ‘Webová stránka’).

Ak nás kontaktujete prostredníctvom údajov zverejnených na našej webovej stránke (e-mail, tel. kontakt), máte povinnosť uvádzať osobné údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu nás informovať (písomne alebo elektronicky) o ich zmene. Urobiť tak môžete e-mailom: vivion@vivion-zaclony.sk alebo písomne na adrese: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR.

Osobné údaje, ktoré nie sú úplné, relevantné alebo ktoré boli zaslané omylom ďalej nespracúvame.

VYSVETLENIE POJMOV 

Osobným údajom sa na účely tohto dokumentu rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek spracovateľská operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, preskupovanie, obmedzenie a vymazanie osobných údajov.

Prenosom osobných údajov sa rozumie komunikácia, zverejňovanie alebo iné sprístupňovanie (vykonávané úmyselne, neúmyselne alebo z nedbanlivosti) osobných údajov odosielateľom, na ktorého sa vzťahuje Nariadenie, takým spôsobom, aby príjemca osobných údajov mal k prenášaným údajom prístup.

 Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 Prevádzkovateľom sa rozumie každý, kto sám alebo s spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

 Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je s nami v zmluvnom vzťahu na základe zmluvy uzatvorenej podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.

 Treťou krajinou sa rozumie krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHS / angl. EEA).

 Medzinárodnou organizáciou sa rozumie organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

 Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou , ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

 Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

 POPIS SLUŽIEB

 Naše služby poskytujeme klientom na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem nám klient poskytuje údaje za účelom vystavenia cenovej ponuky, vytvorenia platnej objednávky a jej následného spracovania, uzatvorenia zmluvy, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok zmluvy, realizácie dodávky služby, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami (písomnou a/alebo elektronickou formou).

BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA

 Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame príslušné ustanovenia Nariadenia a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. Iným subjektom sprístupníme osobné údaje len v prípadoch, kedy to umožňuje zákon.

Vyhlasujeme, že vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili osobné údaje, ktoré spracúvame. Databázu obsahujúcu osobné údaje (písomné a/alebo elektronické) chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Elektronické údaje uchovávame v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený (t.j. ktorý si prenajímame).

Pre viac informácií o zabezpečení osobných údajov, nás môžete kontaktovať e-mailom: vivion@vivion-zaclony.sk alebo písomne na adrese: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste ako klient zmluvnou stranou alebo dané osobné údaje potrebujeme, aby sme na základe vašej žiadosti mohli vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia; v prípade vytvorenia objednávky a kúpy služieb budeme spracúvať nasledovné údaje: v prípade, ak sa jedná o právnickú osobu (podnikateľa) - obchodné meno, IČO a sídlo klienta; meno, priezvisko a titul osoby, ktorá je oprávnená konať v mene klienta; kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa a/alebo tel. číslo); v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) - meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, adresa, kontatkné údaje (napr. e-mailová adresa a/alebo tel. číslo). Klient je povinný poskytnúť nám tieto osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade ich neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu.

Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom: externý účtovník, osoby vykonávajúce audit, advokát, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk.

Lehota uchovávania osobných údajov je ohraničená dobou 10 rokov od zániku záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, prípadne uplatnením si zákonných alebo zmluvných práv.  

2. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie našich zákonných povinností, akými sú účtovníctvo a obchodná agenda, ktoré nám vyplývajú zo zákona (vrátane ich poskytovania tretím stranám).

Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia; v prípade uzatvorenia zmluvy budeme spracúvať nasledovné osobné údaje: v prípade, ak sa jedná o právnickú osobu (podnikateľa) - obchodné meno, IČO a sídlo klienta; meno, priezvisko a titul osoby, ktorá je oprávnená konať v mene klienta; kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa a/alebo tel. číslo); údaje potrebné k platbe (napr. číslo bankového úču alebo IBAN); meno, priezvisko a kontaktné údaje osoby oprávnenej konať v mene klienta a osoby zodpovednej za vystavenie daného účtovného dokladu; v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) - meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, adresa, kontatkné údaje klienta (napr. e-mailová adresa a/alebo tel. číslo), údaje potrebné k platbe (napr. číslo bankového úču alebo IBAN).  

Príjemcami osobných údajov sú: externý účtovník, daňový úrad, finančná správa, iné orgány verejnej moci, audítor a advokát. 

Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov od zániku vašich záväzkov zo zmluvného vzťahu s nami, prípadne uplatnením si zákonných alebo zmluvných práv.  

3. Na účely kontaktovania prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na našej webovej stránke, nášho profilu na sociálnych sieťach a/alebo prostredníctvom emailovej adresy.  

Právnym základom pre takéto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia; v takomto prípade budeme spracúvať nasledovné osobné údaje: obchodné meno a/alebo meno, priezvisko klienta, e-mailový kontakt a obsah správy. 

Príjemcami osobných údajov sú: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, správca sociálnych sietí.  

Lehota uchovávania osobných údajov je 30 dní. Táto lehota sa môže v ojedinelých prípadoch predĺžiť (napr. ak klient pristúpi k objednávke a následnému uzatvorenia zmluvy).  

4. Na účely propagácie našich služieb je našim oprávneným záujmom zverejňovať fotografie na našom webe a/alebo na našich profiloch na sociálnych sieťach facebook a instagram. Právnym základom pre takéto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a/alebo čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. V takomto prípade budeme spracúvať vaše užívateľské meno a fotografiu. Príjemcami osobných údajov sú: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, správcovia sociálnych sietí a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona (napr. SOI, Finančná správa a pod.).

Lehota uchovávania osobných údajov je 3 roky (alebo kým danú fotografiu neodstránime) od zverejnenia fotografie.

5. Aby sme zviditeľnili našu spoločnosť je naším oprávneným záujmom, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, používanie sociálnych sietí facebook a instagram alebo odkazov na tieto sociálne siete.

Keď navštívite náš profil na danej sociálnej sieti, správca tejto sociálnej siete tak môže sledovať váš obsah a zdielať informácie s inými používateľmi. Naša spoločnosť nemá žiadny vplyv na tento obsah ani na sprostredkovanie informácií.

Zodpovednosť za prevádzku zaručujú príslušní poskytovatelia sociálnych sietí. Účel, povaha a rozsah spracúvania vašich osobných údajov týmito poskytovateľmi, ako aj vaše práva a možnosti ohľadom nastavenia súkromia a ďalšie relevantné informácie, nájdete v podmienkach používania a/alebo v zásadách ochrany súkromia príslušného poskytovateľa sociálnej siete.  

6. Prihlasovacie súbory - v zmysle čl. 6 ods. písm. f) Nariadenia; účelom je zabezpečenie hladkého pripojenia, komfortného využívania našej webovej stránky a vyhodnotenie systémovej bezpečnosti; pri každom prístupe na našu webovú stránku sa zašlú informácie prostredníctvom internetového prehliadača vášho koncového zariadenia na server nášho webu. Tieto informácie obsahujú najmä: dátum a čas; názov vyvolanej stránky; IP adresa vášho zariadenia; informácie o verzii aktuálneho použitého prehliadača; meno vášho poskytovateľa prístupu; URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na náš web a množstvo prenášaných údajov. Tieto informácie budú dočasne uložené v tzv. prihlasovacích súboroch a po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu sa automaticky vymažú.  

V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami častí osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady pri plnení svojich zákonných povinností alebo štátne a iné orgány, ktoré vykonávajú dohľad, resp. riešia spory, alebo vydávajú rozhodnutia.  

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nasledovné práva. Môžete od nás požadovať:

•  prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú;

•  opravu alebo doplnenie osobných údajov;

•  vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie);

•  obmedzenie spracúvania osobných údajov. 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré je vykonávané na právnom základe ‘oprávnený záujem’ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Rovnako máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

V prípade, že spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.  

Svoje práva si môžete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR alebo e-mailom na: vivion@vivion-zaclony.sk.

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s nariadením alebo so zákonom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk alebo ktorémukoľvek inému dozornému orgánu v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. 

COOKIES

Cookies sú textové súbory vytvárané automaticky vašim prehliadačom pri návšteve našej webovej stránky. Tieto súbory sú uloženené vo vašom koncovom zariadení (napr. počítači, tablete alebo mobilnom zariadení).

Na našej webovej stránke používame len cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkciu nášho webu. Môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby tieto cookies neukladal alebo ich môžete zablokovať. Upozorňujeme však, že v takomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Pre viac informácií kliknite na http://www.youronlinechoices.com/sk/ 

REKLAMA A MARKETING

Aby sme zviditeľnili našu spoločnosť a našu webovú stránku, je naším oprávneným záujmom, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, používanie tzv. sociálnych pluginov z rôznych sociálnych sietí alebo odkazy na tieto sociálne siete (napr. facebook alebo instagram a.i.).  

Keď navštívite našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto sociálny plugin (napr. facebook alebo instagram a.i.), váš prehliadač sa pripojí na danú webovú stránku sociálnej siete a obsah z danej stránky sa načíta. Správca tejto sociálnej siete tak môže sledovať váš obsah bez toho, aby ste aktívne využívali funkciu sociálneho pluginu. Ak máte účet na niektorej zo sociálnych sietí, ktorej plugin používame, môžete použiť daný sociálny plugin a zdielať informácie s inými používateľmi danej sociálnej siete. Naša spoločnosť nemá žiadny vplyv na obsah pluginov a sprostredkovanie informácií. 

PRENOSY DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii, vrátane následných prenosov osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny neuskutočňujeme.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Používaním našej webovej stránky www.vivion-zaclony.sk potvrdzujete, že ste boli oboznámení s našimi podmienkami ochrany osobných údajov a že tieto podmienky v celom rozsahu prijímate.  

Sme oprávnení tento dokument kedykoľvek meniť alebo upravovať. Aktuálna verzia tohto dokumentu je zverejnená na našej webovej stránke a zároveň je dostupná k nahliadnutiu na adrese prevádzky našej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie osobných údajov