Podmienky používania webu

Platné od 14. júna 2022

 

Prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na doméne www.vivion-zaclony.sk (ďalej ako “vivion” “my” “naše” “web”) je spoločnosť: Vivion, s.r.o., sídlo: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR, IČO: 36 333 409, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 50269/T, zastúpená: Jana Huszárová (konateľ), e-mail: vivion@vivion-zaclony.sk .

 

Prevádzkovateľ je držiteľom doménového mena a je taktiež majiteľom práv spojených a súvisiacich s touto webovou stránkou. Všetok publikovaný obsah na našom webe (ako napr. texty, logá, ochranné známky, fotografie, obrázky alebo audiovizuálne záznamy) je chránený autorským právom a je naším majetkom alebo ho používame na základe licencie, na ktorú máme vyhradené práva. Umožňujeme preberanie materiálov len na osobné, nekomerčné účely a v súlade s týmito podmienkami používania.

 

Tieto podmienky používania upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi nami a návštevníkmi (ďalej ako “vy” vaše” “používateľ” “dotknutá osoba”) týchto webových stránok. Ako návštevník máte povinnosť oboznámiť sa s týmito podmienkami používania.

 

Ak by vám po prečítaní tohto dokumentu bolo niečo nejasné alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok používania alebo toho, ako naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, kontaktujte nás a my vám radi odpovieme.

 

Používateľom našich stránok sú najmä, ale nie len fyzické osoby staršie ako 18 (slovom: osemnásť) rokov, ktoré navštívia a/alebo používajú túto webovú stránku a majú prístup na internet. Naša webová stránka je verejné internetové médium dostupné pre každého používateľa.

 

Vašou návštevou a ďalším používaním tohto webu potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami používania tohto webu a so zásadami, akými spracúvame osobné údaje a že s nimi súhlasíte.

 

Prezentácia služieb na našej webovej stránke nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Prístup na našu webovú stránku je bezplatný. Znášate všetky náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s prístupom na náš web. Obsah našich webových stránok nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu technickej chyby alebo naším rozhodnutím, ak sa rozhodneme zneprístupniť obsah webu alebo niektorú jeho časť.

 

Nenesieme zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by vám mohli vzniknúť v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním nášho webu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria obsah nášho webu, a ktoré boli vytvorené nami alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou alebo softvérovou aplikáciou spojenou s naším webom. Neručíme za kompatibilitu našej webovej stránky s vaším počítačovým systémom alebo softvérom. Neručíme ani za to, že táto webová stránka nie je infikovaná škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ju sprístupňuje je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov.

 

Používame hypertextové odkazy (tzv. linky) na iné webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môžete byť presmerovaní na takéto webové stránky (napr. webové stránky sociálnych sietí alebo webové stránky našich partnerov). Nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán, a zároveň sa dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany.

 

Je výslovne zakázané prepájať náš web s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez nášho súhlasu; používať naše webové stránky na nelegálne účely alebo na šírenie škodlivého kódu; meniť a/alebo upravovať jeho obsah. 

 

Sme oprávnení tieto podmienky používania kedykoľvek meniť alebo upravovať. Aktuálna verzia je zverejnená na našej webovej stránke a zároveň je dostupná k nahliadnutiu na našej prevádzke.