Všeobecné obchodné podmienky

Platné od 14. júna 2022

 

 

Prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na doméne www.vivion-zaclony.sk (ďalej ako “vivion” “my” “naše” “web”) je spoločnosť: Vivion, s.r.o., sídlo: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR, IČO: 36 333 409, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 50269/T, zastúpená: Jana Huszárová (konateľ), e-mail: vivion@vivion-zaclony.sk .

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia slovenským právom a upravujú v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. Ako klient máte povinnosť oboznámiť sa s týmito podmienkami používania. Ak by vám po prečítaní tohto dokumentu bolo niečo nejasné alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok používania alebo toho, ako naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, kontaktujte nás a my vám radi odpovieme.

 

Naše služby a/alebo tovar poskytujeme klientom na základe zmluvy uzatvorenej v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka v platnom znení. Poskytujeme služby a/alebo tovar najmä, ale nie len, fyzickým osobám - nepodnikateľom, podnikateľským subjektom, iným ako podnikateľským subjektom a/alebo akýmkoľvek osobám starším ako 18 rokov, ktoré navštívia a/alebo používajú túto webovú stránku a majú prístup na internet.

 

Naša webová stránka je verejné internetové médium dostupné pre každého používateľa. Vašou návštevou a ďalším používaním tohto webu potvrdzujete, že ste boli oboznámení so všeobecnými obchodnými podmienkami a so zásadami, akými spracúvame vaše osobné údaje a že s nimi súhlasíte.

 

Sme oprávnení tieto podmienky používania kedykoľvek meniť alebo upravovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Aktuálna verzia je zverejnená na našej webovej stránke a zároveň je dostupná k nahliadnutiu na adrese prevádzky našej spoločnosti.

 

UZATVORENIE ZMLUVY

 

Na nákup tovaru a služieb v rámci podnikateľskej činnosti sa uplatňujú podmienky osobitnej zmluvy stanovené podľa Obchodného zákonníka.

 

Uzavretím kúpnej zmluvy vám vzniká povinnosť prevziať tovar a/alebo službu v zmysle vopred dohodnutých podmienok a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Trvanie zmluvy je viazané na dodanie tovaru a/alebo služieb a zaplatenie kúpnej ceny.

 

Zmluva uzatvorená na diaľku

 

Prezentácia tovarov a služieb na našom webe nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Zmluva uzatvorená na diaľku, t.j. výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. web, elektronická pošta, telefón, ponukový katalóg a.i.) sa vzťahujú na spotrebiteľa - fyzickú osobu, ktorý nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Pre objednanie tovaru a/alebo služby je potrebné nás kontaktovať telefonicky, zaslať e-mail, prípadne nám napísať správu prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je zverejnený na našom webe. Potvrdením cenovej ponuky a zaplatením zálohovej faktúry si záväzne objednávate vami zvolený tovar a/alebo službu. Pred zaslaním objednávky je potrebné skontrolovať a v prípade potreby zmeniť vami zadané údaje.

 

Potvrdenie o prijatí objednávky vám vystavíme okamžite. Vaša objednávka bude akceptovaná až po zaslaní potvrdzujúceho e-mailu.

 

Naša objednávka obsahuje informácie o objednanom tovare a/alebo službách, vrátane cien jednotlivých druhov tovaru a/alebo služieb. Ceny sú uvedené s DPH, v mene Euro a zostávajú v platnosti po dobu platnosti cenovej ponuky, ktorá je platná 30 dní odo dňa jej vystavenia. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť uzavrieť zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

 

Cenu za služby môžete uhradiť v hotovosti alebo kartou na prevádzke alebo bankovým prevodom. Sme platcami DPH.

 

Pri uzatvorení zmluvy na diaľku má spotrebiteľ právo na vystavenie potvrdenia o uzatvorení zmluvy bezodkladne po jej uzatvorení, alebo najneskôr pri dodaní tovaru a/alebo služby na trvalom nosiči.

 

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecnými záväznými predpismi, bude vám vystavený daňový doklad - faktúra.

 

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa máte právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo našich prevádzkových priestorov a to bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota sa považuje za dodržanú ak nám bude oznámenie doručené najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Ak si chcete uplatniť toto právo, môžete tak urobiť písomne na adrese: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR alebo e-mailom vivion@vivion-zaclony.sk .

 

Po odstúpení od zmluvy vám budú vrátené všetky uhradené platby bez zbytočného odkladu, no najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vášho rozhodnutia. Úhradu uskutočníme rovnakým spôsobom, aký ste použili na platbu za službu, ak sme sa nedohodli inak. Za túto úhradu vám nebudeme účtovať žiadne poplatky.

 

Nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom bolo dodanie tovaru zhotoveného alebo upraveného podľa vašich osobitných požiadaviek a/alebo tovaru na mieru. Taktiež nie je možné odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby, s ktorou ste výslovne súhlasili a s ktorej poskytovaním sa začalo ešte pred uplynutím tejto lehoty. Rovnako nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, ak ste nás o ne výslovne požiadali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár vyplňte iba v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Týmto oznamuje, že odstupuje od zmluvy o poskytnutí služby :   

 

Dátum objednania/prijatia:

 

Meno spotrebiteľa:

 

Adresa spotrebiteľa:  

 

Podpis spotrebiteľa (iba v prípade písomného doručenia):

 

Dátum:

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

(vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.)

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP spoločnosti Vivion, s.r.o., Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR e-mail: vivion@vivion-zaclony.sk. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary v súlade s predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti Vivion s.r.o. Je záväzný pre predávajúceho a spotrebiteľa. Prevzatím tovaru spotrebiteľ súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Predávajúci riadne informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

 

Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:

•  množstevný a sortimentný rozdiel,

•  znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a/alebo balík a pod.),

•  zistené zjavné vady je kupujúci povinný ihneď po vykonaní náležitej prehliadky tovaru oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie uplatňovanie reklamácie na základe vady zjavnej už pri preberaní a prehliadke tovaru nebude predávajúci akceptovať a reklamáciu z tohto dôvodu zamietne.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

•  kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,

•  kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,

•  vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

•  boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

•  sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

•  vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

•  boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,

•  vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

 

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu , ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Spotrebiteľ je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to predložením vadného tovaru v predajni. Predávajúci alebo zamestnanec poverený vybavovať reklamáciu vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje, kontaktné údaje zákazníka (kontaktná adresa, telefónne číslo, príp. e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie, dátum prijatia reklamácie. Spotrebiteľ uplatňujúci si reklamáciu vady tovaru zodpovedá za správne uvedenie kontaktných údajov na reklamačnom protokole. V reklamačnom protokole predávajúci uvedie, akým spôsobom bude reklamácia vybavená po dohode so spotrebiteľom.

Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží spotrebiteľ daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho. Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany spotrebiteľa riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Od 25. mája 2018 platia v EÚ jednotné pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov. V tomto dokumente vás podrobne informujeme o spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (d’alej len 'Nariadenie’) a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami (ďalej len ‘Zákon’).

 

Predmetom tohto dokumentu je ochrana a bezpečnosť osobných údajov dotknutých osôb.

 

Prevádzkovateľom, ktorý je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Vivion, s.r.o., IČO: 36 333 409, sídlo: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR, e-mail: vivion@vivion-zaclony.sk, zastúpená: Jana Huszárová (ďalej len ako ‘Prevádzkovateľ’ ‘My’ ‘Naša’). Prevádzkovateľ spracúva vami poskytnuté osobné údaje:

1)     v priestoroch prevádzky: Paulínska 20, 917 01 Trnava, SR (ďalej len ‘Prevádzka’)

2)     a/alebo na webovej stránke www.vivion-zaclony.sk (ďalej len ‘Webová stránka’).

 

Ak nás kontaktujete prostredníctvom údajov zverejnených na našej webovej stránke (e-mail, tel. kontakt), máte povinnosť uvádzať osobné údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu nás informovať (písomne alebo elektronicky) o ich zmene. Urobiť tak môžete e-mailom: vivion@vivion-zaclony.sk alebo písomne na adrese: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR.

 

Osobné údaje, ktoré nie sú úplné, relevantné alebo ktoré boli zaslané omylom ďalej nespracúvame.

 

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame príslušné ustanovenia Nariadenia a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. Iným subjektom sprístupníme osobné údaje len v prípadoch, kedy to umožňuje zákon.

 

Vyhlasujeme, že vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili osobné údaje, ktoré spracúvame. Databázu obsahujúcu osobné údaje (písomné a/alebo elektronické) chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Elektronické údaje uchovávame v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený (t.j. ktorý si prenajímame).

 

Účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov

 

1. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste ako klient zmluvnou stranou alebo dané osobné údaje potrebujeme, aby sme na základe vašej žiadosti mohli vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia; v prípade vytvorenia objednávky a kúpy služieb budeme spracúvať nasledovné údaje: v prípade, ak sa jedná o právnickú osobu (podnikateľa) - obchodné meno, IČO a sídlo klienta; meno, priezvisko a titul osoby, ktorá je oprávnená konať v mene klienta; kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa a/alebo tel. číslo); v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) - meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, adresa, kontatkné údaje (napr. e-mailová adresa a/alebo tel. číslo). Klient je povinný poskytnúť nám tieto osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade ich neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu.

 

Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom: externý účtovník, osoby vykonávajúce audit, advokát, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk.

 

Lehota uchovávania osobných údajov je ohraničená dobou 10 rokov od zániku záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, prípadne uplatnením si zákonných alebo zmluvných práv.

 

2. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie našich zákonných povinností, akými sú účtovníctvo a obchodná agenda, ktoré nám vyplývajú zo zákona (vrátane ich poskytovania tretím stranám).

 

Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia; v prípade uzatvorenia zmluvy budeme spracúvať nasledovné osobné údaje: v prípade, ak sa jedná o právnickú osobu (podnikateľa) - obchodné meno, IČO a sídlo klienta; meno, priezvisko a titul osoby, ktorá je oprávnená konať v mene klienta; kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa a/alebo tel. číslo); údaje potrebné k platbe (napr. číslo bankového úču alebo IBAN); meno, priezvisko a kontaktné údaje osoby oprávnenej konať v mene klienta a osoby zodpovednej za vystavenie daného účtovného dokladu; v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) - meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, adresa, kontatkné údaje klienta (napr. e-mailová adresa a/alebo tel. číslo), údaje potrebné k platbe (napr. číslo bankového úču alebo IBAN).

 

Príjemcami osobných údajov sú: externý účtovník, daňový úrad, finančná správa, iné orgány verejnej moci, audítor a advokát.

 

Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov od zániku vašich záväzkov zo zmluvného vzťahu s nami, prípadne uplatnením si zákonných alebo zmluvných práv.

 

3. Na účely kontaktovania prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na našej webovej stránke, nášho profilu na sociálnych sieťach a/alebo prostredníctvom emailovej adresy.

 

Právnym základom pre takéto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia; v takomto prípade budeme spracúvať nasledovné osobné údaje: obchodné meno a/alebo meno, priezvisko klienta, e-mailový kontakt a obsah správy.

 

Príjemcami osobných údajov sú: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, správca sociálnych sietí.

 

Lehota uchovávania osobných údajov je 30 dní. Táto lehota sa môže v ojedinelých prípadoch predĺžiť (napr. ak klient pristúpi k objednávke a následnému uzatvorenia zmluvy). 

 

4. Na účely propagácie našich služieb je našim oprávneným záujmom zverejňovať fotografie na našom webe a/alebo na našich profiloch na sociálnych sieťach facebook a instagram. Právnym základom pre takéto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a/alebo čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. V takomto prípade budeme spracúvať vaše užívateľské meno a fotografiu. Príjemcami osobných údajov sú: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, správcovia sociálnych sietí a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona (napr. SOI, Finančná správa a pod.).

 

Lehota uchovávania osobných údajov je 3 roky (alebo kým danú fotografiu neodstránime) od zverejnenia fotografie.

 

5. Aby sme zviditeľnili našu spoločnosť je naším oprávneným záujmom, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, používanie sociálnych sietí facebook a instagram alebo odkazov na tieto sociálne siete.

 

Keď navštívite náš profil na danej sociálnej sieti, správca tejto sociálnej siete tak môže sledovať váš obsah a zdielať informácie s inými používateľmi. Naša spoločnosť nemá žiadny vplyv na tento obsah ani na sprostredkovanie informácií.

 

Zodpovednosť za prevádzku zaručujú príslušní poskytovatelia sociálnych sietí. Účel, povaha a rozsah spracúvania vašich osobných údajov týmito poskytovateľmi, ako aj vaše práva a možnosti ohľadom nastavenia súkromia a ďalšie relevantné informácie, nájdete v podmienkach používania a/alebo v zásadách ochrany súkromia príslušného poskytovateľa sociálnej siete.

 

6. Prihlasovacie súbory - v zmysle čl. 6 ods. písm. f) Nariadenia; účelom je zabezpečenie hladkého pripojenia, komfortného využívania našej webovej stránky a vyhodnotenie systémovej bezpečnosti; pri každom prístupe na našu webovú stránku sa zašlú informácie prostredníctvom internetového prehliadača vášho koncového zariadenia na server nášho webu. Tieto informácie obsahujú najmä: dátum a čas; názov vyvolanej stránky; IP adresa vášho zariadenia; informácie o verzii aktuálneho použitého prehliadača; meno vášho poskytovateľa prístupu; URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na náš web a množstvo prenášaných údajov. Tieto informácie budú dočasne uložené v tzv. prihlasovacích súboroch a po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu sa automaticky vymažú.

 

V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami častí osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady pri plnení svojich zákonných povinností alebo štátne a iné orgány, ktoré vykonávajú dohľad, resp. riešia spory, alebo vydávajú rozhodnutia.

 

Práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nasledovné práva. Môžete od nás požadovať:

•  prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú;

•  opravu alebo doplnenie osobných údajov;

•  vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie);

•  obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré je vykonávané na právnom základe ‘oprávnený záujem’ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Rovnako máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

V prípade, že spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR alebo e-mailom na: vivion@vivion-zaclony.sk.

 

Cookies

 

Cookies sú textové súbory vytvárané automaticky vašim prehliadačom pri návšteve našej webovej stránky. Tieto súbory sú uloženené vo vašom koncovom zariadení (napr. počítači, tablete alebo mobilnom zariadení).

 

Na našej webovej stránke používame len cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkciu nášho webu. Môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby tieto cookies neukladal alebo ich môžete zablokovať. Upozorňujeme však, že v takomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Pre viac informácií kliknite na http://www.youronlinechoices.com/sk/ 

 

 

Reklama a marketing

 

Aby sme zviditeľnili našu spoločnosť a našu webovú stránku, je naším oprávneným záujmom, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, používanie tzv. sociálnych pluginov z rôznych sociálnych sietí alebo odkazy na tieto sociálne siete (napr. facebook alebo instagram a.i.).

 

Keď navštívite našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto sociálny plugin (napr. facebook alebo instagram a.i.), váš prehliadač sa pripojí na danú webovú stránku sociálnej siete a obsah z danej stránky sa načíta. Správca tejto sociálnej siete tak môže sledovať váš obsah bez toho, aby ste aktívne využívali funkciu sociálneho pluginu. Ak máte účet na niektorej zo sociálnych sietí, ktorej plugin používame, môžete použiť daný sociálny plugin a zdielať informácie s inými používateľmi danej sociálnej siete. Naša spoločnosť nemá žiadny vplyv na obsah pluginov a sprostredkovanie informácií.

 

 

Prenosy do tretích krajín a medzinárodným organizáciám

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie, vrátane následných prenosov osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny neuskutočňujeme.

 

COPYRIGHT A AUTORSKÉ PRÁVA

 

Prevádzkovateľ je držiteľom doménového mena a je taktiež majiteľom práv spojených a súvisiacich s touto webovou stránkou. Celý obsah publikovaný na našom webe (ako napr. texty, logá, ochranné známky, fotografie, obrázky, audio alebo audiovizuálne záznamy je chránený autorským právom a je naším majetkom alebo ho používame na základe licencie, na ktorú máme vyhradené práva. Umožňujeme preberanie materiálov len na osobné, nekomerčné účely a v súlade s týmito podmienkami používania.

 

PRÍSTUP NA NÁŠ WEB A JEHO POUŽÍVANIE

 

Prístup na našu webovú stránku je bezplatný. Znášate všetky náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s prístupom na náš web. Obsah našich webových stránok nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu technickej chyby naším rozhodnutím, ak sa rozhodneme zneprístupniť obsah webu alebo niektorú jeho časť.

 

Nenesieme zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by vám mohli vzniknúť v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním nášho webu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria obsah nášho webu, a ktoré boli vytvorené nami alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou alebo softvérovou aplikáciou spojenou s naším webom. Neručíme za kompatibilitu našej webovej stránky s vaším počítačovým systémom alebo softvérom. Neručíme ani za to, že táto webová stránka nie je infikovaná škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ju sprístupňuje je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov.

 

Používame hypertextové odkazy (tzv. linky) na iné webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môžete byť presmerovaní na takéto webové stránky (napr. webové stránky sociálnych sietí alebo webové stránky našich partnerov). Nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán, a zároveň sa dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany.

 

Je výslovne zakázané prepájať náš web s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez nášho súhlasu; používať naše webové stránky na nelegálne účely alebo na šírenie škodlivého kódu; meniť a/alebo upravovať jeho obsah.

 

Ďalej sa zakazuje zverejňovať na našom webe akýkoľvek nevhodný obsah, ktorý obsahuje nenávistné prejavy, hrubosť, násilie, obťažovanie; je urážlivý; obsahuje nahotu, sexuálnu tématiku alebo odkazy na pornografické webové stránky; je protizákonný; obsahuje znásilnenie, zoofíliu, incest či nekrofíliu, sexuálneho zneužívanie detí.

 

Ak sa rozhodnete zapájať do networkingových aktivít alebo využívať rôzne diskusné fóra či četovacie miestnosti, ktoré sú vám počas našich podujatí k dispozícii, beriete na vedomie, že takéto spôsoby komunikácie môžu byť prístupné širokej verejnosti. Je zakázané zverejňovať heslá, osobné a dôverné informácie, či už vaše vlastné alebo tretích osôb, informácie podliehajúce autorským právam alebo obchodnému tajomstvu a.i., alebo obťažovať ostatných účastníkov podujatia nevyžiadanými správami alebo nevhodným obsahom. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný únik takýchto infomácií ani za možnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

 

Ak zistíme, že obsah porušuje naše pravidlá, môžeme takýto obsah bez upozornenia odstrániť a obmedziť alebo zakázať vám prístup k nášmu webu. Obzvlášť závažné porušenia budú nahlásené orgánom činným v trestnom konaní.

 

Ak objavíte obsah, o ktorom sa domnievate, že nespĺňa podmienky používania nášho webu, nahláste nám túto skutočnosť e-mailom na: vivion@vivion-zaclony.sk

 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

Nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka. Riešenie sťažností zaisťujeme prostredníctvom nášho e-mailu: vivion@vivion-zaclony.sk alebo písomne na adrese: Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava, SR. Informáciu o vybavení vašej sťažnosti vám zašleme rovnakým spôsobom, akým sme ju prijali, ak sme sa nedohodli inak.

 

Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z našich činností ako predávajúceho (napr. ochrana spotrebiteľa) je Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj, webové sídlo: www.soi.sk

 

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo inej príslušnej oprávnenej právnickej osobe zapísanej v zozname subjektov vedenom Ministerstvom hospodárstva dostupnom na www.mhsr.sk Na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporov môžete využiť platformu pre riešenie sporov online dostupnú na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Pri riešení cezhraničných reklamácií a sporov máte právo sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, webové sídlo: https://esc-sr.sk/

 

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk